JAVA言語 入門 演算子

TOP > JAVA入門 >  演算子
このエントリーをはてなブックマークに追加

四則演算子

カテゴリ演算子説明使用例
四則演算+加算a = b + c;
-減算a = b - c;
*乗算a = b * c;
/除算a = b / c;
%剰余a = b % c;
単項演算子++インクリメントa++;
++a;
--デクリメントa--;
--a;

比較演算子・論理演算子

比較演算子・論理演算子は if文で使用されます
カテゴリ演算子説明使用例
比較演算子==等しいif (a == b)
!=異なるif (a != b)
<より小さいif (a < b)
>より大きいif (a > b)
<=等しいかより小さいif (a <= b)
>=等しいかより大きいif (a >= b)
論理演算子&&かつif ((a == b) && (c == d))
||またはif ((a == b) || (c == d))
!ではないif (!(a == b))

演算子

カテゴリ演算子説明使用例
ビット演算子&論理積(AND)a = b & c;
|論理和(OR)a = b | c;
!論理否定(NOT)a = ! b;
^排他的論理和(EOR)a = b ^ c;
~ビット反転a = ~ b;
<<算術左シフトa = b << 2;
>>算術右シフトa = b >> 2;
>>>論理右シフトa = b >>> 2;
代入演算子=代入演算子a = b;
算術代入演算子+=加算代入a += b;
-=減算代入a -= b;
*=乗算代入a *= b;
/=除算代入a /= b;
%=余り代入a %= b;
&=乗算代入a &= b;
|=論理和代入a |= b;
^=排他的論理和代入a ^= b;
<<=算術左シフト代入a <<= b;
>>=算術右シフト代入a >>= b;
>>>=論理右シフト代入a >>>= b;
三項演算子? :三項演算子a = (b == c) ? d : e;