PHP関数 sqrt

TOP > PHP  > PHP関数リファレンス  > sqrt

sqrt…平方根の計算。

数学 

●書式
float sqrt ( float $arg )

●引数
 $arg 計算対象。

●返り値
 $arg の平方根を返す。 負の数を指定した場合は、NAN を返す。
 小数点以下の精度は、precision ディレクティブの設定に依存。

サンプルコード


$v = sqrt( 9 ) ;
print "$v" ;
3

$v = sqrt( 10 ) ;
print "$v" ;
3.1622776601684

$v = sqrt( -16 ) ;
print "$v" ;
NAN


索引

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N 
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  X