PHP関数 strlen

TOP > PHP  > PHP関数リファレンス  > strlen

strlen…文字列のバイト数を取得

文字列 

●書式
int strlen(string string)

●引数:
string 対象の文字列
●返り値:
 文字列のバイト数
 半角1文字で1バイト、全角1文字で2バイト。

サンプルコード


$str1 = 'abcde';
$len1 = strlen($str1);
print $len1 ;
5

$str2 = '10時20分';
$len2 = strlen($str2);
print $len2 ;
8


索引

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N 
O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  X